Hallelujah Karaoke Brings

Karaoke Hallelujah Brings

4:26
In the same key as the original: G♯m

Play the karaoke of Hallelujah

Lyrics of Hallelujah

Ich han gehoot et jitt e Leed
Dat jeder kennt un jeder singk
Och wenn do met Musik nix am Hot häs
Egal ob do am fleeje bes
Oder jenoch häs vun all dem Driss
Nimm dir e Hätz un sing
Halleluja
Halleluja Halleluja
Halleluja
Do häs jedach et
Lääve hät ne Sinn
Alles weed jod alles haut hin
Un häs do dann di Liehrgeld berappe müsse
Ejal wie deef do jefalle bes
Wie ramponiert do widder küss
Nimm dir e Hätz un sing Halleluja
Halleluja Halleluja
Halleluja
Halleluja Halleluja
Halleluja
Egal wie secher do dir bes wenn ene schwatze Engel ding Siel dir bütz
Nimm dir e Hätz un sing Halleluja
Do häs ne leeve
Minsch nevven dir
Alles god im Jetz un Hier
Dä Himmel blau su wigg ding Halleluja
Halleluja Halleluja
Halleluja
Halleluja Halleluja
Halleluja
Ejal wie deef do jefalle bes
Wie ramponiert do widder küss
Nimm dir e Hätz un sing Halleluja
Halleluja Halleluja
Nimm dir e Hätz un sing Hallelu

Any reproduction is prohibited

Report lyrics error

Send Cancel

Discuss Hallelujah

Log in to leave a reply.