Ming eetste Fründin Karaoke Bläck Fööss

Karaoke Ming eetste Fründin Bläck Fööss

3:31
In the same key as the original: C

Play the karaoke of Ming eetste Fründin

Lyrics of Ming eetste Fründin

Ming eetste Fründin dat wor et Meiers Kättche
Un ich fuhr mem Rädche daach für Daach zo im
Et Meiers Kättche fuhr dann met om Rädche
Un dann dät et laache su wie ne Sunnesching
Un dann dät et laache su wie ne Sunnesching
Als kleine Fetz do wor ich King bei uns in d`r Strooss
Un fuhr ich met mingem Rädche
Met drei Jäng dodurch joh do wor vielleich jet loss
Et Meiers Kättche us d`r Rhingjass
Dat hatt mich dann och ens mem Rädche jesinn
Un zick dem Daach hatt ich beim Kättche
Ne janz dicke Stein em Brettche drin
Ming eetste Fründin dat wor et Meiers Kättche
Un ich fuhr mem Rädche daach für Daach zo im
Et Meiers Kättche fuhr dann met om Rädche
Un dann dät et laache su wie ne Sunnesching
Un dann dät et laache su wie ne Sunnesching
Mit veezehn kom ich in de Liehr als installateur
Do dät ich janz jot verdeene un bahl schon hatt ich e Mopped vür de Düür
Doch nevvenahn d`r webers Mattes
Dä wor schon Jesell hatt mieh Jeld als ich
Un et Kättche fuhr mem Mattes em Auto
Un let mich janz einfach em Stich
Ming eetste Fründin dat wor et Meiers Kättche
Un ich fuhr mem Rädche daach für Daach zo im
Et Meiers Kättche fuhr dann met om Rädche
Un dann dät et laache su wie ne Sunnesching
Un dann dät et laache su wie ne Sunnesching
Un dann dät et laache su wie ne Sunnesching
Mmh mmh mmh mmh mmh mmh mmh mmh mmh mmh mmh

Any reproduction is prohibited

Report lyrics error

Send Cancel

Discuss Ming eetste Fründin

Log in to leave a reply.

You may also like...