Du... (Du bes die Stadt) Karaoke Bläck Fööss

Karaoke Du... (Du bes die Stadt) Bläck Fööss

4:22
In the same key as the original: G, E♭, A♭, B♭

Play the karaoke of Du... (Du bes die Stadt)

Lyrics of Du... (Du bes die Stadt)

Du bess die Stadt op die mer all he stonn
Du häs et uns als Pänz schon aanjedonn
Du häs e herrlich laache em Jeseech
Du bess die Frau die Rotz un Wasser kriesch
Jrau ding Hoor un su bunt di Kleid
Du häs Knies en der Bud doch de Näjele rut
Jrell jeschmink un de Fott jet breit
E Jlöck dat deer dat all jot steit
Du bess die Stadt op die mer all he stonn
Du häs et uns als Pänz schon aanjedonn
Du häs e herrlich laache em Jeseech
Du bess die Frau die rotz un Wasser kriesch
Frech wie Dreck doch et Hätz ess jot
E klei bessje verdötsch met nix jet am Hot
Jot jelaunt dat et bal schon nerv all dat hammer vun dir jeerv
Du bess die Stadt op die mer all he stonn
Du häs et uns als Pänz schon aanjedonn
Du häs e herrlich laache em Jeseech
Du bess die Frau die rotz un Wasser kriesch
Du bess die Stadt op die mer all he stonn
Du bess verlieb en dinge staatse Dom
Du bess en Jungfrau un en ahle Möhn
Du bess uns Stadt un du bess einfach schön
Du bess die Stadt op die mer all he stonn
Du bess verlieb en dinge staatse Dom
Du bess en Jungfrau un en ahle Möhn
Du bess uns Stadt un du bess einfach schön
Du bess uns Stadt un du bess einfach schön

Any reproduction is prohibited

Report lyrics error

Send Cancel

Discuss Du... (Du bes die Stadt)

Log in to leave a reply.

You may also like...

36grad as made famous by 2raumwohnung
Tabu as made famous by Roger Cicero
Gewinner as made famous by Clueso
Drück die 1 as made famous by Annett Louisan
Haus Am See as made famous by Peter Fox
Lasse redn as made famous by Die Ärzte